KUPNÍ SMLOUVA - MOVITÁ VĚC - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

Kupní smlouva na automobil

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku

 

 

Smluvní strany:

 

……..s.r.o.

se sídlem……………………

IČ: …………………

DIČ:…………………….

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………, oddíl…., vložka……..

zastoupená jednatelem……….

 

na straně jedné

 

(dále jen „prodávající“)

 

a

 

………… s.r.o.

se sídlem………………….

IČ: …………….

DIČ: ……………

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v………., oddíl……., vložka………

zastoupená jednatelem……………

 

(dále jen „kupující“)

 

I.

Předmět smlouvy

 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu následující hmotnou movitou věc: osobní automobil značky……….., rok výroby……, RZ…….., barva……., výrobní číslo……… a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.

 

 

II.

Kupní cena

 

Použitou věc (automobil) uvedenou v článku I. smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím za sjednanou kupní cenu……………včetně DPH (slovy: ……………….korun českých), která je splatná v hotovosti k rukám prodávajícího při podpisu této smlouvy.

 

 

III.

Převod vlastnictví

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: