SMLOUVA O DÍLO - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

Smlouva o dílo

(§2586 NOZ)

 

Smluvní strany:

 

…….., s.r.o.

se sídlem ………

IČO:  ………………

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …….. soudem v Praze v oddíle C, vložce ……….…..

zastoupená jednatelem panem ……………

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

 

a

 

……….., podnikatel

s místem podnikání …………..

IČO: ………………..

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

 

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo, které spočívá v dodávce a montáži…………… dle cenové nabídky a technické specifikace, která je přílohou č.1 této smlouvy  (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.

 

II.

Čas a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat jej nejpozději do ………….Dílo bude provedeno na adrese/v místě…………….

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   199 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   199 Kč
* Váš e-mail: