SMLOUVA O NÁJMU (NÁJEMÍ SMLOUVA) - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

Smlouva o nájmu bytu

(§2235 NOZ)

 

Pronajímatel:  

.............................................(jméno, příjmené/firma)

IČ/datum narození……

se sídlem/bytem ………………

 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem,  oddíl….., vložka …

zastoupená ……………….………..

 

na straně jedné

(dále jen „pronajímatel“)

 

a

 

nájemce:

.............................................    (jméno a příjmení)

nar. ................................

bydliště           .................................................................

(dále jen „nájemce“)

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu bytu dle ust. § 2235 a násl. občanského zákoníku:

 

I.

Předmět nájmu

 

Pronajímatel je výlučným vlastníkem bytu - bytové jednotky č. …… v …. nadzemním podlaží budovy čp. …, ulice ………. v……, který je postaven na pozemku označeném jako stavební parcela č. …., vše v katastrálním území…………….., obec a okres…………(dále jen „byt“). Byt je zapsán na listu vlastnictví č. ….., vedeném Katastrálním úřadem pro……………..kraj, Katastrálním pracovištěm.………………….

 

Dispozice bytu je následující: …………………………………. Výměra bytu činí … m2, jeho příslušenstvím je ……………………………………

 

Pronajímatel se zavazuje přenechat byt výše uvedený nájemci k zajištění jeho bytových potřeb, popřípadě i bytových potřeb členů jeho domácnosti, a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli níže sjednané nájemné a zálohy na služby.

 

II.

Doba trvání nájmu

 

Pronajímatel přenechává předmět nájmu - byt - do užívání nájemci na dobu neurčitou.

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: