SMLOUVA O ZÁPŮJČCE - VZOR KE STAŽENÍ

« zpět do přehledu vzorů ke stažení

Smlouva o zápůjčce

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. §2390 zákona č. 89/ 2012 Sb.

 

Zapůjčitel:          

              Jméno, příjmení/firma

             Datum narození/IČ…………

             Bytem/ se sídlem ………………..

             zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……,oddíl….,vložka……..

            zastoupená jednatelem……….

 

na straně jedné

(dále jen „zapůjčitel“)

 

a

Vydlužitel:         

             Jméno, příjmení/firma

             Datum narození/IČ…………

             Bytem/ se sídlem ………………..

             zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v...,oddíl….,vložka……

             zastoupená jednatelem……….

na straně druhé

(dále jen „vydlužitel“)

uzavřeli dne níže uvedeného tuto smlouvu o zápůjčce dle ust. § 2390 a násl. občanského zákoníku:

 

I.

Předmět zápůjčky

 

1.  Zapůjčitel na základě této smlouvy přenechává vydlužiteli zastupitelnou věc, a to peněžitou zápůjčku - částku ve výši……….,- Kč (slovy: ………..korun českých), aby ji vydlužitel užil podle libosti a ve sjednané lhůtě je vrátil zapůjčiteli.

2.  Smluvní strany se dohodly, že peněžitá zápůjčka bude zápůjčitelem vydlužiteli poskytnuta bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy to na účet vydlužitele č.ú.: ……………………...

1) MÁM KÓD KE STAŽENÍ

Zadejte kód do políčka a stiskněte tlačítko "STÁHNOUT VZOR"

2) NEMÁM KÓD KE STAŽENÍ - JAK HO ZÍSKAT

  1. zvolte si zda máte zájem pouze o samotný vzor nebo i o nějaké následné služby
  2. zvolte si typ úhrady.
    Při využití on-line plateb obdržíte kód obratem po potvrzení platby, pokud byste chtěli platit převodem na účet, bude Vám kód doručen až po připsání platby na náš účet
  3. vyplňte e-mail na který Vám bude po zaplacení zaslán kód ke stažení vzoru
Cena za vzor:   149 Kč
* Chci:
 
 
 
Celková cena k úhradě:   149 Kč
* Váš e-mail: