PODMÍNKY OCHRANY OS. ÚDAJŮ

« zpět na přehled zpráv

Ochrana osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů

a)         Informace o správcích osobních údajů

Provozovatelé Portálu („Provozovatelé“) v postavení správců osobních údajů, kterými jsou společnost M&I QUALITY s.r.o., IČ: IČ: 293 76 246, se sídlem Kamenná 565, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55 a JUDr. Michaela Švecová, advokátka se sídlem Brno, Mučednická 3, PSČ 616 00, IČ: 05508681 jako provozovatel právní poradny, zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů a s účinností od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

b)         Specifikace osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, na základě které je ji možno identifikovat. V souvislosti s poskytováním a prodejem služeb ze strany Provozovatelů a návštěvou Portálu, může dojít ke zpracování následujících osobních údajů.

•          Jméno a příjmení

•          telefon

•          Rok narození

•          Kraj

•          Emailová adresa

Z toho osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, telefon, rok narození, kraj nejsou povinnými údaji, které jsou nezbytné pro účely založení uživatelského účtu na Portále. Je tedy zcela na dobrovolném rozhodnutí Uživatele, zda tyto údaje správci poskytne.  Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností správců, ale jejich zpracování umožní Provozovatelům zlepšovat služby, zaměřit se na to, co je pro Uživatele přínosem v rámci zkvalitnění služeb, a případně Uživatele informovat o nabídkách, které jim mohou zkvalitnit nebo zajistit lepší přístup ke službám či užívání Portálu. Pokud tedy tyto i nepovinné údaje správci poskytnete, pak jejich další zpracování správcem probíhá jen na základě udělení souhlasu k uvedenému účelu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

c)         Účel zpracování a právní titul, doba a způsob zpracování osobních údajů

Správci zpracovávají osobní údaje a to především emailovou adresu Uživatele, dále pak jméno, příjmení, telefon, rok narození, kraj pro účely vytvoření registrace umožňující užívání Portálu, za účelem zpřístupnění a využití všech funkcí a systému Portálu. Titulem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správců spočívající zejména v naplnění smyslu a podmínek užívání Portálu, za účelem poskytnutí kvalitních služeb Uživatelům. Osobní údaje poskytované Uživatelem při registraci do sekce právní poradna, jsou zpracovávány za účelem poskytnutí adresné odpovědi Uživateli na právní dotaz.

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Správci jsou oprávnění zpracovávat a shromažďovat osobní údaje po dobu 4 let od založení uživatelského účtu/registrace.

Správci zpracovávají osobní údaje elektronickými prostředky (automatizovaně) prostřednictvím počítačových programů, k nímž disponují užívacími právy.

d)        Obchodní sdělení

Obchodní sdělení jsou zasílány buď na kontakty našich Uživatelů na základě oprávněného zájmu Provozovatele, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž možnost pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

e)         Informace o právech subjektů údajů

Každá identifikovatelná fyzická osoba jako subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

které zahrnuje jednak právo získat od Správce (Provozovatele):

•          potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

•          informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

•          v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Správce.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů (Uživatel Portálu) má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Provozovatel zpracovávat. Uživatel Portálu má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.

3. Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Provozovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Provozovatel má nastaveny mechanismy pro zajištění výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

4. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Správce.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany Provozovatele v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud Správci na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od Správce získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i subjektem určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce.

V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Správce.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na zákaznické lince, emailem nebo písemně na adresu sídla Provozovatele.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Provozovatelé uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Informace o subjektu údajů smíme odhalit třetím stranám pouze v okamžiku, kdy bude takové odhalení nutné k tomu, aby bylo zabráněno případné nezákonné činnosti či jednání ze strany subjektu nebo bude nutné poskytnutím těchto informací vyhovět zákonnému procesu nebo žádosti státních orgánů

Sdílet tento článek:
Sdílet tento článek na Facebooku Sdílet tento článek na Twitter Sdílet tento článek na Google+